SHOPZOEKPALEIS
Damesbroeken van Mac en Angels koop je online bij Emmyschoice
Avondjurken, cocktialjurken en galajurken
Verkoopadressen Eva Kayan
Van Hoof Schoenmode, Hoogerheide en Wouw


Algemene voorwaarden.

versie 2012-1

Algemeen.

1.1 Shopzoekpaleis is een handelsnaam van NHC b.v. Onder Shopzoekpaleis wordt in deze bepalingen mede verstaan, alle in opdracht van de organisatie werkende personen en bedrijven.
1.2
Shopzoekpaleis heeft als doel informatie te verzamelen van bedrijven welke in de modebranche opereren met het oogmerk de verzamelde data in een overzicht op de website aan de bezoeker aan te bieden op een zodanige wijze dat deze een meerwaarde vertegenwoordigt.
1.3 Shopzoekpaleis is voor de door haar verkregen data veelal afhankelijk van de opvoer c.q. aanlevering van gegevens door betrokken bedrijven. Shopzoekpaleis kan derhalve niet instaan voor de onjuistheid van de getoonde informatie. Hoewel Shopzoekpaleis de aangeleverde en opgevoerde gegevens zover mogelijk aan een stringente controle onderwerpt, kan zij nimmer aansprakelijk worden gehouden voor onvolkomenheden en onjuistheden in de getoonde informatie.
1.4 Mocht de op de website getoonde informatie een beledigende of discriminerende context bevatten, dan zal deze direct na constatering door Shopzoekpaleis verwijderd worden. De aanbrenger van dergelijke contexten zal alsdan direct de toegang tot de website ontzegd worden. Het voorgaande is overeenkomstig van toepassing op aanbrengers van onjuiste informatie, zover een en ander met wetenschap is gebeurd.

 

Winkeliers.

2.1 Shopzoekpaleis biedt winkeliers in de modebranche de mogelijkheid om een winkelpresentatie cq. webpagina op haar website aan te maken. Voorbedoelde winkelpresentaties worden door Shopzoekpaleis in beginsel gratis aangeboden, met dien verstande dat een gratis pakket ontdaan is van een aantal optionele functies.
2.2 Een winkelier krijgt na aanmelding inloggegevens toegezonden met welke de winkelier kan inloggen om een presentatie van een winkel aan te maken of aan te passen. Na goedkeuring van de aanmelding zal de opgemaakte presentatie door Shopzoekpaleis terstond worden geactiveerd, 
2.3 De door de winkelier ontvangen inloggegevens kunnen door hem / haar zelf worden gewijzigd. Van de winkelier wordt verwacht dat er zorgvuldig met de verkregen inloggegevens wordt omgegaan en deze niet aan derden ter beschikking worden gesteld. 
2.4 Van de winkelier wordt verder verwacht dat de door hem / haar opgevoerde gegevens correct zijn en geen misleidende en / of onjuiste informatie bevat.
2.5. Uit artikel 2.4 vloeit voort dat de winkelier zich verplicht de presentatie van zijn / haar winkel zoveel mogelijk up-to-date houden. Het voorgaande is overeenkomstig van toepassing op de artikelen welke door de winkelier in diens virtuele etalage zijn geplaatst. Bij een eventuele verhuizing of opheffing van de winkel dient Shopzoekpaleis hiervan terstond in kennis worden gesteld. 
2.6 Shopzoekpaleis behoud het recht voor om indien zij daartoe aanleiding ziet, een presentatie van een winkelier aan te passen. 
2.7 Shopzoekpaleis behoud zich het recht voor om in voorkomende gevallen, zonder opgaaf van redenen de winkelier de toegang tot diens ‘back-end’ ofwel beheer omgeving te blokkeren. Een eventuele blokkering zoals hiervoor bedoeld, geeft betrokken winkelier nimmer het recht op enige vorm van schadevergoeding van de zijde van Shopzoekpaleis.
2.8 Het onder artikel 2.7 bedoelde recht van blokkering, kan door Shopzoekpaleis alleen in die gevallen worden uitgeoefend als er sprake is van een overtreding van het bepaalde in deze voorwaarden.
2.9 Indien de website van Shopzoekpaleis door overmacht, waaronder mede wordt verstaan het tekortschieten door toeleveranciers, tijdelijk niet bereikbaar is danwel offline is, kan Shopzoekpaleis hiervoor nimmer aansprakelijk worden gehouden. Evenmin geeft een dergelijke gebeurtenis de winkelier enig recht op restitutie van reeds betaalde bedragen.
 

Betaalde pakketten en etalage voor winkeliers.

3.1 In die gevallen waarin een winkelier voor een betaalde presentatie opteert, zal Shopzoekpaleis het gekozen pakket pas dan activeren, wanneer de door de winkelier getekende overeenkomst ontvangen is.
3.2 Een overeenkomst voor een betaalde winkelpresentatie c.q. webpagina, wordt aangegaan voor de duur van één jaar met stilzwijgende verlenging voor telkens één jaar, tenzij anders wordt overeengekomen.
3.3 Opzegging van een overeenkomst zoals bedoeld onder 3.2 dient schriftelijk plaats te vinden met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
3.4 Shopzoekpaleis behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde tarieven tussentijds aan te passen. Voorbedoelde aanpassingen gelden alsdan enkel voor nieuwe overeenkomsten en prolongaties. Een ander en impliceert dat een dergelijke wijziging tussentijds geen consequenties heeft voor reeds lopende overeenkomsten. 
3.5 Bij gebreke van tijdige betaling van het verschuldigde uit hoofde van een hiervoor bedoelde overeenkomst, behoudt Shopzoekpaleis het recht de account om te zetten naar een gratis pakket ofwel het account (lees: de presentatie) te deactiveren. De betalingsverplichting wordt hierdoor geenszins aangetast.
3.6 Aan winkeliers wordt tevens de mogelijkheid geboden om een voorkeurpositie (lees: in de spotlight) te claimen. Zie hiervoor de bepalingen onder artikel 7.  
 

Webshops

4.1 Shopzoekpaleis biedt webshops van merken en winkeliers alsmede webshops zonder fysieke winkel inzoverre de betrokken webshop mode artikelen aanbiedt, de mogelijkheid om vermeld te worden op de website. Deze vermelding is in beginsel gratis.
4.2 Voor het beheer van de vermelding op de website, stelt Shopzoekpaleis aan de onder 5.1 bedoelde webshops een eenvoudig online formulier beschikbaar waarin de gewenste informatie kan worden opgegeven / aangepast. 
4.3 Een webshop krijgt na aanmelding inloggegevens toegezonden met welke men na goedkeuring en activering door Shopzoekpaleis, kan inloggen om de eerder opgegeven informatie aan te passen.
4.4 Van aangemelde webshops wordt verwacht dat men zorgvuldig met de verkregen inloggegevens omgaat en deze niet aan derden ter beschikking worden gesteld.
4.5 Van de webshop wordt verder verwacht dat de opgegeven gegevens correct zijn en geen misleidende en / of onjuiste informatie bevat.
4.6 Uit artikel 4.5 vloeit voort dat de webshop zich verplicht de opgegeven informatie zoveel mogelijk up-to-date te houden
4.7 Shopzoekpaleis behoud het recht voor om indien zij daartoe aanleiding ziet, een aanmelding van een webshop te wijzigen of te verwijderen.
4.8 Indien de website van Shopzoekpaleis door overmacht, waaronder mede wordt verstaan het tekortschieten door toeleveranciers, tijdelijk niet bereikbaar is danwel offline is, kan Shopzoekpaleis hiervoor nimmer aansprakelijk worden gehouden.
4.9 Aan de onder 4.1 bedoelde webshops wordt tevens de mogelijkheid geboden om een voorkeurpositie (lees: in de spotlight) te claimen. Zie hiervoor de bepalingen onder artikel 7. 
 

Merken

5.1 Merken van mode artikelen zoals kleding, schoenen, accessoires en sierraden worden gratis op de website van Shopzoekpaleis opgenomen.
5.2 Voor merken stelt Shopzoekpaleis geen inlogomgeving beschikbaar. Merken kunnen de door hun gewenste informatie door Shopzoekpaleis laten toevoegen of aanpassen. Hiertoe kunnen zij de gewenste informatie toezenden, hetzij per e-mail, fax of post.
5.3 Aan de onder artikel 5.1 bedoelde merken, wordt de mogelijkheid geboden om een voorkeurpositie (lees: in de spotlight) te claimen. Zie hiervoor de bepalingen onder arikel 7.
 

Reklame en banners.

6.1 Shopzoekpaleis biedt adverteerders de mogelijkheid om middels zogenaamde banners reklame te maken op haar website.
6.2 De tarieven voor bannerreklame zijn afhankelijk van de pagina's waarop deze getoond dienen te worden en zijn in te zien onder het menu 'adverteren'.
6.3 De banners op alle pagina's, met uitzondering van de homepage en de provinciepagina worden telkens in een afwisselende en willekeurige volgorde getoond. Shopzoekpaleis kan die volgorde niet beïnvloeden.
6.4 Op verzoek kan de adverteerder maandelijks een overzicht met daarin het aantal vertoningen, per e-mail worden toegestuurd. 
6.5 Een overeenkomst voor een bannerreklame campagne, wordt aangegaan voor de duur van minimaal 3 maanden met stilzwijgende verlenging voor telkens 1 maand, tenzij anders wordt overeengekomen.
6.6 Opzegging van een overeenkomst zoals bedoeld onder 6.5 dient schriftelijk plaats te vinden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
6.7 Shopzoekpaleis behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde tarieven tussentijds aan te passen. Voorbedoelde aanpassingen gelden alsdan enkel voor nieuwe overeenkomsten en prolongaties. Een en ander impliceert dat een dergelijke wijziging tussentijds geen consequenties heeft voor reeds lopende overeenkomsten.
6.8 Bij gebreke van tijdige betaling van het verschuldigde uit hoofde van een hiervoor bedoelde overeenkomst, behoudt Shopzoekpaleis het recht de vertoning van de banner op te schorten. De betalingsverplichting wordt hierdoor geenszins aangetast.
 

Voorkeursposities

7.1 Shopzoekpaleis biedt voor merken, winkels en webshops betaalde voorkeursposties aan.
7.2 Een voorkeurpositie, ook wel genoemd 'in de spotlight' houdt in dat de naam van het merk, winkel of webshop met link op de eerste pagina bij het openen van desbetreffende menu wordt getoond.
7.3 Shopzoekpaleis zal maximaal 25 merken op de merkenpagina, 25 winkels op de winkelspagina en 25 webshops op de webshopspagina in 'de spotlight' plaatsen.
7.4  Een overeenkomst voor een voorkeurspositie (lees: in de spotlight), wordt aangegaan voor de duur van minimaal 3 maanden met stilzwijgende verlenging voor telkens 1 maand.
7.5 Opzegging van een overeenkomst zoals bedoeld onder 7.4 dient schriftelijk plaats te vinden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
7.6 Shopzoekpaleis behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde tarieven tussentijds aan te passen. Voorbedoelde aanpassingen gelden alsdan enkel voor nieuwe overeenkomsten en prolongaties. Een en ander impliceert dat een dergelijke wijziging tussentijds geen consequenties heeft voor reeds lopende overeenkomsten.
7.7 Bij gebreke van tijdige betaling van het verschuldigde uit hoofde van een hiervoor bedoelde overeenkomst, behoudt Shopzoekpaleis het recht de voorkeurspositie te deactiveren. De betalingsverplichting wordt hierdoor geenszins aangetast.
 


Download Algemene Voorwaarden in PDF.